Roczniki Biblioteczne, 59, 2015, ss.240

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Dzieło Vesaliusa w oprawie Mistrza Dawida a problem początków księgozbioru króla Zygmunta Augusta

AbstractDownload articleDownload article

Andreas Vesalius, Sigismund II Augustus, Anna Jagiellon, Sylwester Roguski, early printed books, Sigismund Augustus’ royal library, monumenta, Renaissance bookbinding in Kraków, Master David, Jerzy Moeller

Sarah Sophia Banks oraz Bella Clara Landauer — kolekcjonerki efemerycznego dziedzictwa piśmienniczego

AbstractDownload articleDownload article

Sarah S. Banks, Bella C. Landauer, ephemera, collecting

Idea „biblioteki otwartej” Władysława Sergiusza Kazanowicza (1915–1969). Początki „biblioteki jako trzeciego miejsca”?

AbstractDownload articleDownload article

Władysław Sergiusz Kazanowicz, Books for Silesia, open library, library as the third place, Wrocław librarianship, history of books and libraries Wrocław

Zofia Dębicka — introligatorka z warszawskiej elity

AbstractDownload articleDownload article

Zofia Dębicka, history of Polish bookbinding, art of bookbinding

Naukowe opracowanie i katalogowanie rękopisów nowożytnych i najnowszych (XVI–XX w.) w polskich bibliotekach w II połowie XX wieku. Metodologia — teoria i praktyka

AbstractDownload articleDownload article

library manuscripts, processing of library collections, inventory of library collections, cataloguing, manuscript catalogues, Polish libraries in the second half of the 20th century

O funkcjach tytułów prac naukowych z zakresu językoznawstwa

AbstractDownload articleDownload article

titles of academic books and papers, functions of titles, advertising function, persuasion tricks

Zapełnianie mapy Alticka — przegląd ostatnich anglojęzycznych prac z historii czytelnictwa

Download articleDownload article

Wolfgang Undorf, Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections. Part 1–2, Wiesbaden 2012

Download articleDownload article

Julian Wojtkowski bp, Katalog druków XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Lublin 2012

Download articleDownload article

Bernadeta Iwańska-Cieślik, Biblioteka kapituły katedralnej we Włocławku, Bydgoszcz 2013

Download articleDownload article

Лариса Головата, Український легальний видавничий рух Центрально-Східної Європи 1939–1945, Київ-Львів 2013

Download articleDownload article

Richard Šípek, Die Jauerer Schlossbibliothek Ottos des Jüngeren von Nostitz. Teil 1–2. Frankfurt am Main 2014

Download articleDownload article

Łukasz Jastrząb, Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej. Zeszyt 1. Sygnatury 1–2310, Kórnik 2014

Download articleDownload article

Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522). Wydali i wstępem opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Poznań 2014

Download articleDownload article

Kulturowa tożsamość książki. Pod red. Anny Cisło i Agnieszki Łuszpak, Wrocław 2014

Download articleDownload article

Olga Dawidowicz-Chymkowska, Dominika Michalak, Stan czytelnictwa w Polsce w 2012 roku. Transmisja kultury pisma, Warszawa 2015

Download articleDownload article

Historyczne księgozbiory dominikańskie. Miejsca, ludzie, historie. Konferencja naukowa, Kraków, Biblioteka Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, 20–22 listopada 2014 roku

Download articleDownload article

Tempus libri 2014. Książka w przemianach czasów. Szóste międzynarodowe interdyscyplinarne seminarium, Český Krumlov, 23–26 października 2014 roku

Download articleDownload article

Nagroda Naukowa SBP im. Adama Łysakowskiego za rok 2014

Download articleDownload article

Publikacje nadesłane

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout