Roczniki Biblioteczne, 60, 2016, ss.416

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Od Redakcji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.1

Download articleDownload article

Udział akademickiego bibliotekoznawstwa w rozwoju bibliologii i informatologii w Polsce w latach 1945–2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.2

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, research, information science, research, academic library science, history

Nauka o książce w Polsce w latach 1945–2015. Teoretyczne źródła inspiracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.3

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, theory of bibliology, methodology of bibliology, disciplines related to bibliology, Polish bibliological school

Powojenny dorobek polskiej nauki w zakresie historii i teorii bibliotekoznawstwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.4

AbstractDownload articleDownload article

library science, theory of library science, history of library science, librarianship, academic training of librarians

Przegląd badań nad historią bibliotek i bibliotekarstwa w Polsce z lat 1945–2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.5

AbstractDownload articleDownload article

history of libraries, history of librarianship, libraries, Poland

Powojenne polskie badania nad historią ruchu wydawniczego w Polsce: dorobek i postulaty badawcze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliology, historical bibliology, history of the book, printing, publishing, editing

Badania nad książką i jej rodzajami w Polsce po II wojnie światowej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.7

AbstractDownload articleDownload article

book studies, book structure, book typology

„Acta interregnorum” — rękopiśmienne zbiory materiałów dokumentujących dzieje bezkrólewi w Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.8

AbstractDownload articleDownload article

interregnum, Polish-Lithuanian Commonwealth, public life materials, handwritten books

Książki z serii „Biblioteka Młodych Miczurinowców” jako przykład łączenia popularyzacji wiedzy i ideologizacji młodego pokolenia w latach 50. XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.9

AbstractDownload articleDownload article

popular science literature for children and young people, Young Michurinist Library, Poland, 1953–1956

„Studia o Książce” (1970–1993) — koncepcje programowe i ich realizacja

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.10

AbstractDownload articleDownload article

„Studia o Książce” (1970–1993), Polish academic journals, bibliological journals, Głombiowski Karol, Migoń Krzysztof

Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w oczach krytyków — rekonesans badawczy

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.11

AbstractDownload articleDownload article

literary criticism, books/literature for children and young people, popular science books for children and young people, educational books

Problematyka badań nad jednodniówkami w Polsce po 2008 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.12

AbstractDownload articleDownload article

press studies, ephemera, occasional publications, publications documenting society’s life

Zasoby informacyjne Biblioteki Narodowej jako źródła do badań rynku książki elektronicznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.13

AbstractDownload articleDownload article

electronic books, e-books, audiobooks, statistics of publishing, current national bibliography, legal deposit

Polski rynek książki 2015. Zamrożona transformacja cyfrowa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.14

AbstractDownload articleDownload article

book market, electronic book, e-book, publisher

Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.15

AbstractDownload articleDownload article

informational publications, derivative sources of information, automatisation of bibliography, automatisation of dictionaries, automatisation of encyclopaedias

Wykorzystanie oferty edukacyjnej biblioteki szkolnej przez nauczycieli przedmiotowych — wyniki sondażu

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.16

AbstractDownload articleDownload article

librarian teacher, school library, cooperation between teachers and librarians, information literacy

O dziele Urszuli Paszkiewicz „Cathalogus cathalogorum. Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.17

Download articleDownload article

Już nie aż tak nieznany front — dyskusja nad książką Alfreda Reischa „Nieznany front zimnej wojny. Tajny program dystrybucji książek za żelazną kurtyną”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.18

Download articleDownload article

„O miejsce książki w historii sztuki.” Red. Agnieszka Gronek, Kraków 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.19

Download articleDownload article

„Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.” Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz, Kraków 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.20

Download articleDownload article

„Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771–1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 19–20 listopada 2012 r.” Redakcja naukowa Maria Cubrzyńska-Leonarczyk, współpraca Halina Mieczkowska, Warszawa 2015

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.21

Download articleDownload article

Danuta Sieradzka, „Drukarstwo Województwa Śląskiego w latach 1920–1939”, Katowice 2016

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.22

Download articleDownload article

Profesor Janusz Sowiński (20 III 1939–27 II 2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.23

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout